Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | алфавиту

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ВИБОРІВ У СТАРОДАВНІХ АФІНАХ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автор: rendo от 18-03-2018, 13:31, посмотрело: 55

0 Тернавська В.М. - Становлення і розвиток інституту виборів у Стародавніх Афінах...

ТЕРНАВСЬКА Вікторія Миколаївна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства Київського міжнародного університету


Інститут виборів є одним із найдавніших інститутів політичної та правової систем. Політичні вибори вважаються найбільш доступним способом участі громадян у формуванні органів державної влади та громадського самоврядування з метою впливу громадян на процес творення та здійснення державної політики.

Питання історії держави і права Стародавніх Афін досліджувало багато вчених-юристів, а саме: Катрич В.М., Шевченко О.О., Утченко С.Л., Громаков Б.С.,
Суриков І.Є., Корзун М.С. та ін., однак малодослідженим залишається саме питання становлення і розвитку інституту виборів у період античності. Історія виборчого процесу вимагає ґрунтовного наукового дослідження історичних передумов становлення інституту виборів, виявлення порушень виборчих прав громадян та вивчення шляхів усунення недоліків у виборчому законодавстві, що є достатньо актуальним для України, де політичний процес насичений виборчими кампаніями різних рівнів виборів.

Ідея політичного представництва була вже добре відома античному світу. Державний апарат Афінської республіки у V-IV ст. до н.е. формувався з врахуванням територіальної організації населення та майнового цензу. Основними принципами заміщення посад були: виборність, строковість, колегільність, безоплатність і звітність. Обрання кандидатів здійснювалося або шляхом виборів, або за жеребом.

Кожен повноправний громадянин Афін мав право балотуватися на певну посаду. Таким правом наділявся кожний чоловік з досягненням певного віку, який мав громадянство і певну нерухомість. Громадянство набувалося за принципом права крові: якщо батько був громадянином Афін, відповідно і син наділявся всіма політичними правами. Однак у 451 р. до н.е. за пропозицією видатного політичного діяча Перикла було прийнято закон про громадянство, відповідно до якого лише особа, чиї батьки обидва були афінянами, вважалася повноправним громадянином Афінської республіки. По досягненні 18-річного віку така особа заносилася на зборах громади до списку дему по батьківській лінії, що дозволяло їй вийти з-під батьківської опіки та набути всіх політичних прав і обов’язків. Однак брати участь у політичному житті Афінської держави особа могла лише з 20 років, коли вона як ефеб зараховувалася на військову службу, а тому заносилася до списків Народних зборів.

Вибори посадових осіб проходили щорічно шляхом відкритого голосування в Народних зборах (еклесії), що були вищим органом влади. Вибори проводилися наступним чином. Голова Народних зборів зачитував народу список кандидатів на відповідну посаду і виборці голосували, піднімаючи вверх руку, окремо за кожного кандидата. Глашатай рахував голоси виборців, більшість яких і вирішувала результати виборів.

Однак з часом перевагу було надано виборам за жеребом. Афіняни вважали, що саме таким чином можна добитися істинної рівності громадян, оскільки при голосуванні, навіть якщо воно проходить відкрито, завжди можна вплинути на чиюсь думку шляхом підкупу чи погроз і забезпечити перемогу людям багатим та впливовим.

Голосуванням обирали лише тих, від кого вимагалася спеціальна кваліфікація:

10 стратегів (по одному від кожної філи),

10 таксиархів (командирів піхотних загонів),

2 гіпархів (начальників кінноти) і їх 10 помічників (філархів),

10 софроністів, які відповідали за виховання ефебів та здійснювали інші повноваження.

Головними посадовими особами в Афінах були стратеги й архонти. Колегія стратегів, створена у 501 р. до е.н., складалася з десяти членів, що обиралися Народними зборами з числа жонатих громадян, які мали нерухомість. Внаслідок реформ Перикла можливість обіймати державні посади була визнана за всіма повноправними громадянами, незалежно від майнового стану. Колегія стратегів мала досить широкі повноваження, серед яких розпорядження коштами, що виділялися на утримання армії і флоту, питання дипломатичних зносин, право скликати позачергові засідання Ради п’ятисот чи Народних
зборів тощо. Інколи із стратегів виділявся автократор, який командував армією, а за надзвичайних обставин отримував всю повноту влади в державі. Зі зростанням повноважень стратегів зменшувалося політичне значення архонтів. Єдиною колегією вони діяли рідко – при вирішенні Народними зборами питання про остракізм і докимасію.

Решту посад обіймали за жеребом: будь-який громадянин міг виконувати державні обов’язки, від нього вимагалося лише добросовісність і чесність, а не особливі здібності і спеціальні знання.

Вибори чиновників за жеребом відбувалися у храмі Тезея під головуванням фесмофетів. Для цього ставили дві урни, в одній з яких були імена кандидатів, які претендували на певну посаду, написані на табличках, а в іншій відповідна кількість білих і чорних квасолин. Архонт витягав одночасно табличку і квасолину. Якщо квасоля була білою, кандидат вважався обраним. Однак на цьому процедура здобуття посади не закінчувалася, кандидату слід було пройти ще перевірку у Раді п’ятисот (буле), де його кандидатуру могли відхилити, визнати недостойною і непідходящою для виконання даних обов’язків. Тому завжди обирали двох кандидатів на одну посаду. Жереб називав імена:

9-ти архонтів,

500 членів Ради (булевтів),

6000 геліастів,

10 астиномів (особи, які відповідали за чистоту міста, за дотримання порядку і моральності громадян на вулиці),

10 агораномів (ринкових наглядачів),

10 завідуючих ремонтом храмів та ін.

Особливого значення набули вибори булевтів. Внаслідок реформ Клісфена у 509 р. до н.е. було утворено Раду п’ятисот – уряд Афінської держави. Буле безперервно функціонував у період між скликаннями Народних зборів, готуючи справи до чергових засідань, здійснював виконання їх рішень і
контролював діяльність посадових осіб.

В Раду п’ятисот входило по 50 чоловік від кожної з десяти територіальних філ. Право балотуватися в Раду належало всім афінським громадянам, окрім фетів (хоча часто відходили від букви закону), які були у списках демотів і відповідали загальним конституційним вимогам для здобування державних посад – епітимії.

Члени Ради (булевти) обиралися за жеребом на один рік з громадян, які досягли 30 років. Порушення цієї вимоги тягнуло певне покарання. Заборонялося більше двох разів виконувати обов’язки булевта. Більше того, між першим і другим обійманням посади булевта мав сплинути певний термін. Також втрачалося право на буле у випадку обрання на іншу державну посаду і суспендувалося до здавання посадовою особою звіту.

Деми (найменші територіальні одиниці) виставляли декілька попередньо обраних кандидатів, з яких за жеребом призначалася встановлена для громади кількість булевтів. Інша половина, не обраних, були в якості запасних. При обранні булевтів застосовувався принцип рівного представлення кожної філи. Однак афінська демократія не знала примусової участі громадян у державному житті, тому існувала ціла група нечисельних громад, які не посилали своїх представників до Ради і взагалі утримувалися від участі в державному управлінні.

Перед вступом на посаду всі обрані піддавались особливій перевірці – докимасії, під час якої з’ясовували їх право на обіймання посади, політичну благонадійність і необхідні особисті якості. Тому магістратів обирали за два місяці до закінчення року, щоб вони встигли пройти перевірку (докимасію).

Докимасія була останньою стадією виборчої процедури, із завершенням якої остаточно визначався склад Буле на наступний рік. Нова Рада приступала до виконання своїх обов’язків 14 скирофоріона (кінець червня). В приміщенні Буле здійснювалося урочисте жертвоприношення і всі члени Ради приносили звичайну посадову присягу.

Під загрозою покарання не мали права претендувати на обрання чиновники, які не здали звіт про виконання попередніх посадових обов’язків, а також державні боржники. Не можна було обіймати посаду двічі (виключення робилося лише для стратегів) чи дві посади одночасно.

Виконання посадових обов’язків вважалося за почесний обов’язок, а тому ця робота не передбачала винагороди. Саме з цієї причини на посаду стратегів і архонтів могли претендувати лише люди заможні, оскільки в обов’язок ставився ряд благочинних витрат. Однак внаслідок реформ Перикла для заохочення широких верств населення до активної участі у політичному житті вводилась винагорода за виконання обов’язків державних службовців.

Після сплину терміну повноважень посадові особи надавали звіти про свою діяльність Раді п’ятисот і геліеї, а саме про виконання покладених обов’язків, про порядок витрачання цільових коштів. Протягом року посадові особи 10 разів звітували перед Народними зборами за свою діяльність, кожного у будь-який момент могли усунути з його посади. За зловживання владою кожен посадовець міг бути притягнутий до відповідальності.

Враховуючи широту владних повноважень деяких державних посад, слід відмітити наявність серйозної боротьби за право їх обіймати. Це, у свою чергу, породжувало різного роду зловживання під час виборчого процесу. Найбільш поширеним засобом, що використовувався у такій боротьбі був підкуп. Так, багато хто хотів обіймати посаду булевта, тому особи, обрані в якості запасних, прагнули усунути новообраного булевта, сплативши йому річну платню за
добровільну відмову від посади. Підкупи також мали місце на попередніх стадіях виборчого процесу. Зокрема, демоти вносили у виборчі списки осіб, які не відповідали вимогам обрання в Раду чи які не належали до даного дему, так що, враховуючи постійні зловживання, деми були позбавлені участі в
обранні посадових осіб, за виключенням деяких чисельних колегій і Ради п’ятисот.

Іншою серйозною зброєю політичних опонентів була докимасія. Річ у тому, що позитивний результат жеребкування не завжди передбачав обрання в Раду. Обраних за жеребом піддавали докимасії, як називалася на той час офіційна перевірка правоздатності кандидатів, обов’язкова для всіх афінських посадових осіб. Докимасія булевтів була обов’язком Ради попереднього року, яка в особі свого голови, пропонувала кандидату питання, що мали за мету встановити приналежність його до античного дему, громадянську повноправність і, в якості та відповідність встановленому майновому цензу. Особа, яку опитували, представляла свідків на підтвердження своїх показань, після чого наступала черга приватних осіб, які побажали б повідомити Раді про відомі
їм перепони для допущення кандидата в Буле. Право виступати в якості такої особи під час докимасії належало будь-якому афінянину; зокрема, члени Ради, присутні при докимасії ex officio, навіть зобов’язувались одним з пунктів присяги Ради дати свідчення про одного з членів Ради, що він є непридатним для цієї посади. Кандидат надавав заперечення і часто знаходив захисників серед присутніх на докимасії: обидві сторони виставляли на свою користь свідків, надавали документи, виголошували промови, що складалися спеціально з цією метою професійними риторами. Таким чином, процедура докимасії перетворювалася на справжній судовий процес.

Після заслуховування обох сторін Рада постановляла своє рішення, яке приймалося більшістю голосів, при чому відхилення кандидатури могло бути навіть при відсутності обвинувачення, як часто бувало, якщо при опитуванні з’ясовувалась недостатність підстав, що вимагалася за законом, чи в руках Ради знаходилися докази, що надто сильно компрометували майбутнього булевта як державного діяча. Місця, що звільнялися, заміщалися особами, яких обрали в якості запасних булевтів, котрі, в свою чергу, піддавалися докимасії перед Радою у тому ж порядку.

Ще більші зловживання мали місце під час виборів стратегів й архонтів. Основна боротьба за владу точилась між аристократичною та демократичною партіями. Однак політичні угрупування в афінському полісі V–IV ст. до н.е. не мали масового характеру і функціонували у колі політичної еліти, а не серед широких прошарків пересічних громадян. Найбільш поширеним типом угрупувань зазначеного періоду була гетерія – об’єднання декількох десятків громадян навколо «харизматичного лідера», яка і мала зазвичай назву від імені свого лідера. Малі політичні угрупування могли об’єднуватися у певні моменти в коаліції.

Мали місце і змови, кулуарні торги, як, наприклад, всім відома змова між Нікієм і Алківіадом у 415 р. до н.е., спрямована проти Гіпербола. Кандидати часто використовували такі засоби, як наклеп, підкуп і навіть вбивство. Так, під час обрання першого стратега на 480 р. до н.е. Фемістокл купив грошима у
Епідіка відмову від балотування на цю посаду. Жертвою політичної боротьби двох політичних угрупувань став Ефіальт, який у 461 р. очолив народну партію, однак невдовзі одного ранку його було знайдено вбитим у себе вдома.

Особливо ефективним засобом у боротьбі за владу був остракізм. Процедура, що отримала назву остракізму, була запроваджена Клісфеном з метою попередити спроби аристократії реставрувати старі порядки. Процедура проведення остракізму була наступною. Раз на рік голова Ради п’ятисот
(епістат) ставив демосу питання, чи немає серед співгромадян таких осіб, які є небезпечними для держави. Якщо народ вважав, що такі особи є в афінському суспільстві, то Рада п’ятисот готувала проект постанови (пробулевму), який і виносився на голосування. Попередньо кандидатури не висувалися, кожен афінський громадянин вправі був самостійно вписати на остраконі (глиняному черепку) ім’я того, кого вважав загрозою для афінської демократії.

Голосування проходило на Агорі. При подачі черепків їх потрібно було повернути вниз надписом, тобто процедура голосування була таємною. Однак така таємність у більшості була формальною, оскільки деякі громадяни приносили вже з дому заповнений остракон, інші, не вміючи писати, просили інших допомогти заповнити остракон. Рішення приймалося простою більшістю голосів, яких, однак, мало бути не менше 6-ти тисяч. Засуджений більшістю голосів повинен був виїхати за межі Аттики строком на 10 років. Після оголошення імені громадянина, якого виганяли, йому надавалося десять днів на те, щоб вирішити всі свої питання у місті, зібратися, після чого він повинен був покинути територію полісу. Однак конфіскації майна не було, і вигнанець міг володіти, а також через довірену особу користуватися своїм майном, а по сплину десятирічного строку міг повернутися в Афіни і знову зайнятися політичною діяльністю.

Остракізм, направлений спершу проти родової аристократії, використовувався у подальшому у політичній боротьбі між різними угрупуваннями, що існували в афінському суспільстві. Остракізм був спрямований проти сильних, владних аристократичних лідерів, чий політичний вплив сприймався вже як загроза існуючому політичному устрою. Так, влітку 482 р. до н.е. Фемістокл був обраний стратегом лише завдяки тому, що напередодні виборів поширив чутки в народі про прагнення видатного політичного діяча Аристида узурпувати владу шляхом встановлення монархічної форми правління.

Відомі були й інші правопорушення та зловживання під час виборчого процесу. Таким чином, саме антична демократія породила такі інститути, як вибори, люстрація та звітність посадових осіб перед виборцями за свою діяльність, а також виробила певні правові інструменти боротьби з правопорушеннями під час виборів.

Така політична практика, незважаючи на свою давність, є актуальною на сьогодні, оскільки сучасні вибори всіх рівнів в Україні супроводжують такі ж негативні явища, як підкуп виборців, усунення політичних опонентів шляхом погроз і застосування насилля, фальсифікації підсумків голосування тощо. Вивчення історичного досвіду має сприяти удосконаленню роботи вітчизняних інститутів конституційного права та здатне прискорити процес конституційної реформи, що триває в Україні.

Література

1. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Мн.: Литература, 1998. – 1392 с.

2. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим): – М.: Типография ВНИИТЭМР, 1986. – 80 с.

3. Воеводский Л. Время введения и политическое значение выборов по жребию в Афинской республике / Сборник сочинений студентов университета св. Владимира. – К.: университетская типография. – 1882. – Выпуск 4. – С. 1-130.

4. Бузескул В. История Афинской демократии. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28., 1909. – 468 с.

5. Древняя Греция. Книга для чтения / Под ред. С.Л. Утченко и Д.П. Каллистова. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1954. – 232 с.

6. Арский Ф. Перикл / Жизнь замечательных людей. – М.: «Молодая гвардия», 1971. – 224 с., с илл.

7. Гольдин Н. Афинский совет. История, организация, ведомство. – Х.: Типография и Литография М. Зильбергберг и С-вья, 1904. – 142 с.

8. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 640 с.

9. Плутарх. Знаменитые греки. – М.: Издательство «Просвещение», 1968. – 246 с.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

КВЕД: навіщо він підприємцеві та нові умови зміни

Автор: rendo от 14-03-2018, 10:36, посмотрело: 62

0
Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) - статистичний інструмент, специфічним принципом якого є об'єднання підприємств в групи за ознакою: подібність товарів чи послуг, які виробляє та надає підприємство, або використання подібних процесів для виготовлення товарів і надання послуг.

А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

I Тимчасове розміщування й організація харчування

P Освіта

C Переробна промисловість

J Інформація та телекомунікації

Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

K Фінансова та страхова діяльність

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

L Операції з нерухомим майном

S Надання інших видів послуг

F Будівництво

М Професійна, наукова та технічна діяльність

T Діяльність домашніх господарств

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

U Діяльність екстериторіальних організацій і органів


Значення класифікації для підприємців

За допомогою вірного кодування визначається головний та другорядний вид економічної діяльності юридичних та фізичних осіб в Україні. Відображення в ЄДРПОУ в більшій мірі має цінність для органів державної статистики, а вже в другу чергу – безпосередньо для підприємців.

У формуванні коду вирішальною рисою є головний вид діяльності. Те саме стосується і створення груп подібних організацій з метою отримання статистичної інформації державними органами статистики. Завдяки обов'язковому кодуванню при реєстрації підприємців, статистичні данні відстежуються і в рамках держави, і за її межами.

Увага! З наказів Держспоживстандарту України по Класифікатору стає зрозуміло: відсутність у статуті, що регулює діяльність підприємства, кодів при вчиненні будь-яких угод, не робить їх недійсними.

Але, на практиці, код реєстрації підприємства - це не статистика, а неминучість: для отримання ліцензії наявність коду обов'язкова. Відомі і інші складні випадки. Наприклад, у підприємців на спрощеному оподаткуванні вимагають коди контрагенти. Аргумент - сплата ПДФО (прибутковий податок).

Підприємцям треба знати, що види економічної діяльності, а точніше їх коди за класифікатором, змінюються за заявою в будь-який час. Процедура зміни доступна лише державним органам статистики на підставі статистичних спостережень та у порядку, який встановлює українське законодавство.

Для зміни кодування у картці реєстрації, підприємець, крім заяви, повинен надати додаткові довідки. Отримання нового коду - не тільки паперова тяганина. Зміна спричиняє певні наслідки. Підприємець зобов'язан повідомити за зміну коду Податкову Інспекцію. Зробити це потрібно до завершення наступного місяця. Інакше - невірна сплата податку.

Нові умови зміни коду реєстрації підприємств

З 1 січня 2012 року Україна використовує редакцію ДК 009: 2010, яка прийшла на зміну ДК 009:2005. Поширена назва чинної редакції класифікатору – КВЕД-2010, 2012, 2014, 2015 та 2016. Це – один наказ, зміна якого відбувалася протягом декількох років.

За правилами діючого кведу код складається згідно ієрархічного кодування із застосуванням літеро-цифрової класифікації. Де "літерні" позначення - «Y» (секції від A до Q) та «YY» (підсекції, які є в наявності тільки в секціях «C» та «D»), "цифрові" – «XX» (розділ), «XX.X» (група), «XX.XX» (клас) та «XX.XX.X» (підклас).

Деталізація коду підприємця залежить від рівня, на якому він буде використовуватися.

Структура коду в залежності від рівня використання

Y YY XX – міжнародна класифікація Статистичної комісії Організації Об'єднаних Націй.

Y YY XX.XX – кодифікація Європейського Союзу.

Y YY XX.XX.X - національне класифікування України.

2016 рік теж вніс корективи. З цього часу діють нові умови зміни видів діяльності. Вартість процедури зросла до 30% від суми мінімальної заробітної плати. І це, при існуванні додаткової умови: сума адміністративного збору анулюється, якщо папери були оформлені з помилками або підприємець отримав відмову у проведенні реєстрації.

З вибором коду доведеться зіткнутися кожному, хто планує розпочати реєстрацію юридичної чи фізичної осіб. Незважаючи на те, що в реєстраційній картці завжди доступна зміна коду, до його вибору слід поставитись розважно. В деяких випадках, невірно обраний код класифікатору розцінюють як отримання доходів від невизначеного виду діяльності.

Найпопулярніший КВЕД: 68.20, 46.90, 47.19, 70.22, 47.11, 49.41, 52.29, 62.02, 41.20, 47.89.

Це - види, головна мета яких оренда, експлуатація та будівництво житлової та офісної нерухомості, оптова та роздрібна торгівля, галузь транспорту, комерційна діяльність, керування підприємством та інформатизація.

Запитання - Відповідь

Як визначитися з вибором кодів видів економічної діяльності?

Код КВЕД відображає вид діяльності, яким ви займаєтесь чи плануєте займатися. І тому, саме від намірів підприємця буде залежати, який саме КВЕД обрати. У цьому питанні можна визначитися самостійно, керуючись своїми планами, або звернутися до юридичного консультанта, якому також будуть потрібні деталі щодо ваших намірів.

Як вибрати основний вид економічної діяльності?

Для визначення основного фактичного виду діяльності юридичної або фізичної особи необхідно слідувати таким правилам:

знайти розділ у Класифікатору, який буде відповідати сфері діяльності;

скласти перелік КВЕДів, які відповідають економічній діяльності з даними щодо валової доданої вартості (або іншого показника) за останній рік;

визначити секцію, яка має об'єктивну перевагу за обраним показником;

за аналогічним принципом в цій секції потрібно вибрати розділ, а потім групу та клас.

Обраний клас і визначить основний вид економічної діяльності ФОП та юридичної особи.

Скількі КВЕДів можна обрати?

На часі, українське законодавство не має обмежень з цього питання. Єдине, що потрібно знати: реєстраційна картка вміщує не більше 6 пунктів. Якщо перелік з вибраних кодів розтягнувся на більшу кількість позицій, можна надрукувати ще одну сторінку. Але, у таких випадках є ризик - державний реєстратор може відмовити у прийнятті документів з “розширеною” карткою.
Існує два виходу:

1) наполягати на своєму;

2) додати допоміжні КВЕДи після реєстрації.

Другий варіант більш прийнятний та результативний.

Чи можна змінювати код КВЕД?

Законодавство України не тільки дозволяє, але в деяких випадках, з урахуванням різних факторів, вимагає, зміни основного, другорядного та допоміжного КВЕДу.

Чому необхідна зміна видів діяльності відповідно до нового КВЕД?

Зі зміною старого класифікатору України ДК 009:2005 на новий ДК 009:2010, який був складений за європейськими стандартами, виникла юридична колізія. Згідно чинного законодавства, відповідальності за несвоєчасну зміну кодів у відповідності до нової Класифікації не існує, тому досі можна зустріти випадки, коли в безстрокових Свідоцтвах про сплату єдиного податку вказані коди недіючого КВЕД-2005. Але, треба зазначити, ігнорування необхідності зміни може призвести до ускладнень з оподаткуванням.

А ще зміни потрібні:

щоб установчі документи відповідали чинному законодавству України;

для надання нових даних до податкової інспекції, тому що саме податкові органи будуть контролювати правильність позначенного коду діяльності, адже від цього відповідно до вимог Податкового Кодексу залежить спосіб оподаткування;

для подальшого надання даних до органів, що видали підприємству ліцензію чи дозвіл на здійснення певних видів діяльності.

Коли зміна кодів не обумовлена законодавством?

У бізнесі необхідність зміни в кодах видів економічної діяльності найчастіше обумовлено змінами в спрямованості надання послуг або в появі нових категорій отримання прибутку.

Які документи потрібні для зміни та додавання КВЕД?

Для зміни КВЕД державному реєстратору потрібно пред'явити: свідоцтво або виписка про державну реєстрацію;

перелік видів діяльності, котрі потрібно включити (виключити) з ЄДР; з 2016 року Реєстраційну картку Ф.4 замінили на спеціальну заяву (для юридичної особи);

Реєстраційну картку Ф.11 (для фізичної особи-підприємця);

паспорт та оригінал доручення від засновників (в випадку, коли документи подає довірена особа);

довідка з управління статистики;

квитанція про сплату адміністративного збору.

Як правильно обрати новий код діяльності відповідного до нового Класифікатору?

Тут все передбачено державою. Для того щоб не шукати, не вигадувати та не заплутатися, достатньо скористатися спеціально створеним ресурсом від Держстату України, який являє собою автоматичний конвертер між кодами КВЕД-2005 та КВЕД-2010.

Які види економічної діяльності потребують ліцензування на території України?

Повний перелік видів господарської діяльності, які потребують ліцензування, викладений у Ст. 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 № 222-VIII (поточна редакція - 01.01.2016).

Що буде, якщо ФОП працює не по визначеним у документації КВЕД?

У випадку ФОП наслідки залежать від системи оподаткування. Для фізичної особи на єдиному податку це може бути як підвищена ставка, так й анулювання реєстрації платника єдиного податку за ініциативою податкових органів. Все залежить від групи платників єдиного податку, до якої належить підприємець. А ФОП на загальній системі оподаткування загрожує анулювання права на “податкові витрати”. Платити податок доведеться з валового доходу.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

Хто такий Ігор Гужва: Засновник "Вестей","старий друг" Кремля, приятель Клименка

Автор: rendo от 24-06-2017, 18:58, посмотрело: 3 129

0 Дописувач: В. Сусанін

Правоохоронці затримали творця газети "Вести" та сайту "Страна.uа" Ігоря Гужву за вимагання грошей.

Пізно ввечері у четвер, 22 червня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що за матеріалами ДФС і київської прокуратури поліція затримала Ігоря Гужву, який "вимагав і отримав $10 тисяч за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика". За словами Луценка, у слідства наявні відео- та аудіодокази.

Якщо Гужву дійсно звинуватять у вимаганні, це загрожує йому позбавленням волі до десяти років. Проте, як заявив адвокат головреда Андрій Смирнов, вранці у п'ятницю жодного повідомлення про підозру не вручено та не оформлено протокол затримання особи.

"З формальної точки зору він не затриманий, з фактичної - затриманий", - сказав адвокат.

Гужва і радикали

Це вже не перша спроба правоохоронців "узяти за жабри" Гужву. Ще з часів його керівництва газетою "Вести" були спроби припинити його пропагандистську діяльність. Над цим працювала податкова та СБУ, але безрезультатно.

І ось, схоже, "талановитий медіаменеджер", як називають Гужву лояльні члени його оточення, попався на банальній жадібності. Як з'ясувалося, гроші він нібито вимагав у народного депутата, члена фракції Радикальної партії Дмитра Лінька.

"У вимаганні й у шантажі брав участь головний редактор "Страна.uа" Ігор Гужва", - розповів у кулуарах Верховної Ради сам Лінько. Він уточнив, що сам звернувся до правоохоронних органів.

Колега депутата по фракції Ігор Мосійчук додав, що діяльність Гужви документувалася з березня. "Є прямі докази надходження коштів з Російської Федерації на фінансування сайту "Страна.uа", - додав він.

Версія Гужви та його оточення

До редакції прийшли з обшуком приблизно о 21:00 у четвер, а невдовзі захищати Гужву примчалась міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш. Сам він встиг написати, що в редакції сайту проводиться обшук "за сфальсифікованою справою". А потім "вийшов в ефір" вже з телефону Лукаш. Його версія подій така:

"Близько місяця тому на мене вийшли люди від нардепа Радикальної партії Лінька і запропонували $20 000 за зняття тексту про конфлікт людей Лінька і Ківи (мова про радника міністра внутрішніх справ Іллю Ківу. - Ред.). Пропонували наполегливо, але я відмовився. Відтоді контактів із приводу Лінька не було".

Потім на сайті "Страна.uа" вийшла підредагована версія, з якої випливало, що люди Лінька виходили на Гужву двічі та пропонували гроші, а він, звісно, двічі відмовився. За версією головреда, правоохоронці прийшли до нього, бо їм "набридло чекати"? коли він "почне "вимагати" щось у Лінька".

Тим часом співголова фракції "Оппозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що готовий взяти Гужву на поруки. Це не дивно, зважаючи на давню дружбу Гужви з цією політичною силою. Під час останніх парламентських виборів він навіть пробував балотуватися від неї, але невдало.

Захисники Гужви говорять про наступ на свободу слова і провокації влади. Вранці у п'ятницю заступниця головного редактора "Страна.uа" Світлана Крюкова скликала прес-конференцію, під час якої розповіла, що не вірить у висунуті проти її шефа звинувачення. Натомість, це влада намагається перекрити кисень опозиційному виданню.

"Вимагання - це останнє, що він (Гужва. - Ред.) може робити. Він дуже інтелігента, ввічлива людина. Я не вірю в цю версію, ми вважаємо її сфабрикованою", - заявила Крюкова. Вона також запевнила, що Гужва немає ніякого стосунку до Кремля.

Крюкова запевняє, що "справа нульова" і не має перспектив. Та навіть похвалилася, що після скандалу сайтом зацікавилися п'ять інвесторів, "двоє з яких - іноземні".

Свобода слова чи пропаганда

Хто гарно знає Гужву, той не дасть збрехати - він ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. Про них було відомо кожному журналісту, який працював із ним у різних проектах.

Це виплило назовні ще у 2010 році: журналісти відділу новин газети "Сегодня" тоді надіслали на сайт "Телекритика" анонімного листа, де розповіли: "Без погодження можуть бути дописані не тільки фрази в авторський текст, але й змінені коментарі експертів, очевидців, джерел, не кажучи вже про вписування якихось анонімних коментаторів".

Гужва запевняв, що лист - це фальшивка. Але як розповіли "Еспресо" його колишні підлеглі, вони дійсно його написали і це подіяло - головний редактор почав акуратніше ставитися до правок.

Слова про наступ на свободу слова - це стандартна лінія захисту Гужви, яку він використовує ще з часів роботи головним редактором газети "Сегодня". Звідти він пішов зі скандалом у 2012 році.

Точніше, його "пішли", але перед цим він встиг влаштувати в стінах редакції невелику революцію під гаслом боротьби проти цензури нового керівництва, зокрема - Олени Громницької.

Після того він виринув у Москві як шеф-редактор газети "Московские новости". Але в 2013 році він покинув проект і повернувся в Київ, де почав збирати команду для запуску нового проекту - газети "Вести".

Перший номер вийшов у травні того ж року і спочатку проект здавався багатьом цікавим. Ставити новини з посиланням на видання не гребувала навіть "Українська правда" та інші видання.

Газета була лише початком. Створений Гужвою холдинг "Мультимедіа Інвест Групп" заснував журнал "Репортер" (створений по франшизі журналу "Русский репортер"), запустив "Радіо Вести" та перекупив телеканал UBR.

Дивувало лише, що газета роздавалася безкоштовно. Логічно поставало питання про джерело фінансування. Гужва усіх запевняв, що єдиний власник видання - то він сам, а гроші на запуск - то кошти інвесторів, імена яких він розкривати не може без їхньої згоди.

Як з'ясувалося вже у 2015 році, гроші йшли від Олександра Клименка - колишнього міністра доходів та зборів, який після втечі Януковича переховується в Росії. Це й не дивно, враховуючи, що Гужва давно приятелює з його братом Антоном Клименко.

"Під час президентських виборів 1999 року Антон Клименко очолював передвиборчий штаб Олександра Мороза в Донецькій області, а Ігор Гужва на той момент керував випуском партійного видання для Соціалістичної партії України", - писав у розслідування для "Української правди" в 2014 році тоді ще не депутат, а журналіст Мустафа Найєм.

Коли почався Майдан, стався камінгаут газети "Вести". Особливо запам'яталась багатьом перша шпальта, на якій українців закликали "узбагоиться". А після початку боїв на вулиці Грушевського газета вийшла з першою шпальтою "День беспредела".

Ставлення до видання не виправила навіть спроба замиритися випуском з "обличчями майданівців", який пробували роздавати на Майдані. Після анексії Криму та початку російської агресії на сході України позиція стала ще більш зрозумілою.

Наприклад, коли почались бойові дії на Донбасі в журналі "Репортер" опублікували "бойовий щоденник" прес-секретаря покійного Мотороли, бойовика-сепаратиста Геннадія Дубового. Що цікаво, дружина цього Дубового певний час очолювала донецький філіал газети "Вести".

А телеканал UBR в липні 2014 року отримав попередження від Нацради з питань телебачення і радіомовлення за синхрони терористів - Ігоря Гіркіна, Павла Губарєва, Валерія Болотова, Олександра Ходаковського.

Спроби взяти Гужву

Перша спроба припинити прокремлівську діяльність Гужви сталася у травні 2014 року. До офісу "Вестєй" прийшли з обшуком податківці. Серед іншого вони знайшли в сейфі у кабінеті Гужви 1,5 млн грн.

Його звинуватили в незаконній конвертаційній діяльності - було встановлено зв'язок між грошима, що надійшли на рахунок холдинга Гужви, та підприємства "Торггазстрим ЛТД", яке пов'язане з "Реал Банком" Сергія Курченка.

Гужва тоді заявив, що гроші не його, а одного зі співробітників, який просто залишив їх на зберігання. А гроші Курченка, він, мовляв, не брав. Як би там не було, довести до пуття цю справу податківці не змогли.

У вересні 2014 року до редакції з обшуком прийшли вже з СБУ. Конфіскували ноутбуки, на яких працювали журналісти та інші співробітники. Згодом СБУ передала результати обшуків Міністерству юстиції, яке звернулося до суду з вимогою скасувати реєстрацію газети. Але цього не сталося - газету роздають досі.

Сам Гужва на певний час виїхав до Москви, а його оголосили в розшук за ухилення від сплати податків. Що цікаво, він навіть у Москві продовжував керувати редакційним процесом і вичитував та правив усі матеріали.

Діяльність податківців та СБУ супроводжувалась блокуванням деяких рахунків холдингу та самого Гужви. Як розповіли сайту Еспресо його колишні співробітники, на той час у газеті давно припинили виплачувати "білу" зарплату та взагалі почались проблеми з її виплатою.

Гужва згодом повернувся у Київ. Його затримали, але невдовзі суд випустив його під заставу в 1 млн грн. Та вже у липні 2015 року він пішов з холдингу. Злі язики стверджують, що він прихопив із собою кругленьку суму з редакційної каси.

Керувати "Медіахолдингом Вести" стала Ольга Семченко, колишній прес-секретар Олександра Клименка. Власне, це остаточно підтвердило версію про те, що колишній головний податківець фінансує безкоштовну газету. Хоча і Семченко, і він сам це заперечують.

Подякуємо хакерам

Діяльність Гужви згадується у "листах Суркова", які виклали в публічний доступ патріотично налаштовані українські хакери. Зокрема, є цікавий лист від самого Гужви, в якому він просить свого давнього знайомого Віталія Лейбіна про допомогу та зізнається в проросійській діяльності. Лист взагалі дуже цікавий: там згадуються і схеми, які "вибудував Клим" (вочевидь, Олександр Клименко. - Ред.), і матеріали в "Репортері", які робили "на прохання з самого Верху".

Лейбін у листі до Суркова називає Гужву "наш старый друг" та пояснює, що його цінність для Кремля полягає в тому, що він "убедителен и умеет ярко и под нужным соусом подать необходимую информацию". В іншому листі Лейбін пише, що новий проект Гужви, сайт "Страна.uа" стане "суперэффективной платформой для пропаганды Кремля".

Сам Гужва назвав ці листи підробкою, та запевнив, що адресою guzhva@strana.ua користуватися не міг, бо в 2015 році ще працював у "Вестях". Втім, реєстрація домену strana.ua відбувалася в 2004 році, тож і відповідною поштою Гужва цілком міг користатися.

Проект "Страна.uа" запустили в лютому 2016 року. Спочатку до проекту мав відношення Іскандер Хісамов - ще один давній друг Гужви. Він спочатку писав колонки на сайті "Вести", потім очолив журнал "Репортер", потім - телеканал UBR і навіть вів там якесь ток-шоу.

Листування цього діяча також стало здобутком хакерів. Зокрема, з нього з'ясувалося, що Хісамов пішов з сайту Гужви і це викликало нерозуміння останнього. Втім, схоже що вони лишилися друзями. Бо новий проект Хісамова "Украина.Ру" зараз половину текстів на першій шпальті присвятив затриманню Гужви.

"Украина.Ру" має виразно виражену прокремлівську спрямованість. Окрім текстів про Гужву там можна помітити і такі чудо-ексклюзиви: "Украину наводнят ближневосточные гастарбайтеры", "Реформа среднего образования: на янтарь, в полицию или на фронт".

Це добре характеризує те, що відбувається в голові людей, з якими працює Гужва. Адвокат головного редактора очікує, що суд, який обере йому запобіжний захід, відбудеться у п'ятницю ввечері, або ж у вихідні.

В заключении - короткий комметарий уважаемого блоггера Дмитрия Розенфельда.
Он очень точен, на наш взгляд:

Вопрос не в том - почему за левый cash в СМИ взяли Гужву, вопрос том - почему начали именно с Гужвы?
У нас в медийке левый cash ходит в каждом СМИ.
От абсолютно всех ТВ до житомирского журнала для детей "Малюк та Карлсон".
И за джинсУ, и за снятие сюжетов и статей, и зп в конвертах, и прокат и ремонт техники...
Поверьте бывшему председателю городской думы.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

ГУЖВА: Брал не брал, Прав не прав, но КАКАЯ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РОЖА

Автор: rendo от 24-06-2017, 18:49, посмотрело: 1 981

0 Дописувач: В. Сусанін

Задержание Гужвы: подробности


Задержание Игоря Гужвы, главного редактора портала "Страна.юа" произошло вчера вечером 22 июня.

В редакции информационного ресурса "Страна.юа" вчера, 22 июня, прошли обыски.

Об этом в Facebook сообщил сам главный редактор издания Игорь Гужва.

"У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу. Подробности позже", - сказал Гужва.

Заместитель главреда Светлана Крюкова добавила, что обыски проводят сотрудники СБУ.

Она сказала: Наш ньюс-рум в одну комнату оккупировали сотрудники СБУ. Около 15-20 человек. Здание бизнес-центра закрыто на входе. Внутри три сотрудника редакции и кролик, в том числе, главный редактор Игорь Гужва. Причина - пока не ясно".

Причина обыска: Главреда Страны.юа подозревают в вымогательстве.

Игоря Гужву задержали за вымогательство денег за снятие публикации об одном из украинских политиков.
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко:
"Доврался, наконец, до правды. По материалам ГФС (Государственной фискальной службы - ред.) и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика", - написал Луценко. Генпрокурор добавил, что у следствия имеются все видео и аудио доказательства указанного преступления Гужвы.

В ответ заявил, что дело против него является сфабрикованным.
"Около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии Линько и предложили 20 тысяч долларов за снятие текста о конфликте людей Линько и Кивы. Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было", - написал Гужва с аккаунта экс-министра Юстиции Елены Лукаш. Он заявил, что полиция силой отобрала у него телефон, и не отреагировала на его требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов. "Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли - мне сказать трудно. Я не имел возможности следить за их действиями", - написал Гужва и добавил, что дело против него завели чтобы закрыть издание.

Дело Гужвы: задержанному главреду Страна.юа готовят сообщение о подозрении.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) готовит главному редактору издания "Страна.юа" Игорю Гужве сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
"В настоящее время готовится сообщение о подозрении задержанным лицам и ходатайство об избрании им меры пресечения", - сообщила пресс-служба ГПУ.
Сообщается, что Гужва, действуя в сговоре с лицом, которое представлялась его личным помощником, требовал у народного депутата Украины 20 тыс. долларов за неразглашение в СМИ сведений о его личной жизни и политической деятельности.
Сегодня ночью Гужву отвезли в здание Главного управления министерства внутренних дел Украины в Киеве. "Судя по тому, что на месте обыска Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", - сообщили в "Стране.юа".

Заместитель Гужвы Светлана Крюкова в своем Facebook сообщила, что, по информации издания, также планируется обыск у Гужвы дома. "По нашей информации, планируется обыск у него дома", - написала она.

Следствие по делу Гужвы длилось три месяца, - Троян.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян заявил, что полиция получила заявление о вымогательстве взятки со стороны Игоря Гужвы в марте 2017 года, после чего проводила следственные действия в течение трех месяцев. "Благодаря тому, что народный депутат к нам обратился еще 21 марта, за три месяца были проведены следственные и негласные следственные действия и данное дело, я думаю, дойдет до логического конца", - заявил Троян. В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) сообщили, что полиция должна как можно быстрее предоставить убедительные доказательства выдвинутых Гужве обвинений.

"Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора - чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая, что "Страна.ua" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать чиновников. Поэтому силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений", - написал в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко. Он добавил, что редакционная политика возглавляемого Гужвой издания, "безусловно, вызывает много вопросов", но они должны обсуждаться самими журналистами, экспертами, обществом и только в случае нарушения закона - государством. Защита намерена обжаловать задержание Гужвы.
Задержание Игоря Гужвы прошло с нарушениями и будет обжаловано его адвокатами. Об этом сегодня представитель защиты главреда "Страны.юа" Андрей Смирнов.
"Это является откровенным давлением на средство массовой информации. Само дело, с точки зрения того, как проходили процессуальные действия, и с точки зрения его продолжения не имеет перспективы. Думаю, что это закончится очень скоро. Мы будем обжаловать все процессуальные нарушения, которые были сегодня ночью. Вместе с тем, мы готовы к рассмотрению ходатайства, которое будет внесено в суд по избранию меры пресечения. Думаю, что правовая позиция полностью на стороне господина Гужвы - никаких мотивированных законом оснований для избрания ему меры пресечения не существует" - заявил адвокат. Смирнов также сообщил, что по состоянию на 10:45 пятницы сообщение о подозрении Гужве так и вручено не было. Также не был составлен и протокол о задержании.

Гужву отправили в изолятор временного содержания.

Игоря Гужву отправили в изолятор временного содержания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Елена Лукаш. Фото: Игорь Гужва в изоляторе (Facebook Елены Лукаш) "(Игорь Гужва, - ред.) Только что отправлен в ИВС на Косогорный", - сообщила Лукаш на своей странице в соцсети. Прокуратура будет требовать ареста Гужвы Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура в суде будет требовать для главного редактора издания "Страна.юа" Игоря Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. "Думаю, что прокуратура будет настаивать на аресте с возможностью внесения залога. Залог определит следствие. Я не определяю ни меры пресечения, ни залога, только законность действия", - сказал Луценко. Он добавил, что Гужву подозревают также в уклонении от уплаты почти 18 млн гривен налогов, соответствующее дело слушается в Шевченковском райсуде Киева. По словам Луценко, дело о вымогательстве, по которому накануне задержали Гужву, не является единственным против него, так как в 2016 году Государственная фискальная служба начала расследование по факту неуплаты Гужвой 17,7 млн гривен налогов. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу ситуации с задержанием Гужвы и призвала правоохранителей не вмешиваться в работу ресурса.

Дело Гужвы: прокуратура опубликовала оперативное видео.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook опубликова ряд оперативных видео по делу о вымогательстве Игорем Гужвой денег за снятие публикаций с сайта "Страна.юа". "Это тот источник, который позже выступит в качестве посредника, получит деньги, меченые деньги, после того возьмет их в сумку, в которой есть радиомаяк, по ходу пропадет изображение, очевидно, и появится звук. Он постучит в кабинет господина Гужвы, занесет средства, он положит их в свой портфель и дождется прихода оперативных работников силовых органов, меченые деньги найдут в его портфеле. Это вы увидели эпизод договоренности с посредником, следующий эпизод - получение суммы вымогательство посредником, следующий эпизод - занесение полученного посредником к своему шефу и дальше фиксация силовиками именно этих купюр именно в том месте, именно в том портфеле. Когда будете смотреть, обратите внимание на выражение лица вымогателя во время того, когда зашли силовики. Очень красноречивое", - прокомментировал видео генпрокурор.

Вот так, на вчера было.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

Прямая линия Путина. Комментарии

Автор: rendo от 16-06-2017, 08:18, посмотрело: 10 779

0 Белковский: Путин дал понять, что в Украине будет делать ставку только на Медведчука


Украинский политик Виктор Медведчук – важный посредник между политическими элитами Украины и президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский.
В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин лишь подтвердил, что с украинским политиком Виктором Медведчуком его связывают "особые отношения", заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский.
"Прямая линия Путина – это очень скучное и утомительное мероприятие. По сути, ничего интересного мы не услышали, кроме подтверждения особых отношений между Путиным и Медведчуком, которого российский президент назвал прямым наследником Грушевского, Драгоманова и Чорновила. Путин дал понять, что в Украине будет делать ставку только на Медведчука. Все остальное – пережевывание жвачки, не привлекающее особого внимания. Реакция на санкции США абсолютно стандартная. Одно и то же мы видим уже много лет. Ничего содержательного не прозвучало", – отметил политолог.
По его мнению, в отличие от лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и экс-президента Украины Виктора Януковича, в Медведчуке Путин не разочаровался.
"Про Медведчука Путин говорил аж семь минут. Это реально много. Медведчук – важный посредник между украинскими элитами и Путиным. Именно поэтому Киев не трогает Медведчука. Я бы даже назвал его единственным доверенным лицом Путина в украинской политике. В Тимошенко и Януковиче президент РФ разочаровался. При этом отношения Путина и Тимошенко еще могут быть восстановлены, так как разочарование в ней не настолько глубокое, как в случае с беглым экс-президентом Украины. Но пока все контакты с Киевом будут идти через Медведчука", – подчеркнул Белковский.
Сегодня на прямой линии Путин много внимания уделил Медведчуку, которого упомянули в контексте ситуации на Донбассе. Президент РФ заявил, что считает его украинским националистом.
По данным СМИ, Медведчук является кумом Путина.
Виктор Медведчук возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015 года Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.
В 2016 году журналисты "Радіо Свобода" провели расследование, в ходе которого зафиксировали полеты Медведчука из Украины в Россию, несмотря на прекращение авиасообщения между странами.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

"Прямая линия с Владимиром Путиным" завершилась вопросами о преемнике

Автор: rendo от 16-06-2017, 08:13, посмотрело: 1 838

0 Президент России Владимир Путин в ходе второй части "прямой линии" с россиянами высказался на тему отношений Москвы и Вашингтона, пользе от участия ВКС в борьбе с терроризмом в Сирии, коррупционерах, российской оппозиции и московской программе реновации, а закончилось общение вопросами о преемнике.
"Прямая линия" продолжалась четыре часа. Одним из финальных стал вопрос о том, кого бы Путин хотел оставить после себя. "Во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ", — сказал он.
Путин заявил, что главные задачи в следующем президентском цикле — обеспечение доходов россиян, избавление от нищеты. Ведущие спросили, будет ли еще одна "Прямая линия с Владимиром Путиным". "Если и будет какая-то "прямая линия", то она будет только прямая", — сказал президент РФ.

Россия и США не враги

По словам Путина, сложности в отношениях между Россией и США возникают из-за обострения внутриполитической борьбы в Штатах. Россия на эти процессы повлиять не может, но готова к конструктивному диалогу, отметил президент. Москва и Вашингтон могут договариваться и работать сообща, в том числе по Ирану и Сирии, заявил Путин.
Обмениваться колкостями с администрацией президента США Дональда Трампа, кого-то оскорблять — самый плохой путь, надо вместе работать, отметил глава государства.
Отвечая на вопрос о том, в каких областях могли бы сотрудничать Россия и США, Путин сказал, что крайне важно сотрудничество в вопросах контроля за нераспространением оружия массового уничтожения, борьба с бедностью.
Россия и США крайне заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что в США у России много друзей, но истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения американцев, сказал президент. Он добавил, что в России очень много людей, которые с уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что российско-американские отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние. Российские граждане не считают Америку своим врагом, сообщил Путин.
Президент коснулся темы расследования в США о связях новой администрации с Москвой. Экс-глава ФБР Джеймс Коми в ходе дачи показаний не привел никаких доказательств вмешательства России в выборы в США, заявил Путин.
В минувший четверг Коми, уволенный Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало его первым публичным выступлением после увольнения, в связи с которым в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию. Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.
"Я подробно не знаком с показаниями, которые давал господин Коми, бывший глава ФБР, но некоторые вещи мне известны, конечно. Какие у меня в этой связи мысли возникают? Первое, на что я обратил внимание, господин бывший директор ФБР сказал, что он считает, что вмешательство РФ в выборный процесс (в США) было, никаких доказательств он при этом не приводит опять. Но, как он говорит, влияние на наши (американские) умы, и на то, как мы должны поступать, было", — сказал Путин.
При этом он задался вопросом "разве в мире есть по-другому?". "А вот постоянная американская пропаганда, постоянная подпитка НПО, ориентированных на США, причем выделяются прямые деньги на это, это что, не влияние на наши умы и не попытка повлиять на то, как мы должны действовать в ходе избирательной кампании? Да из года в год это продолжается. Возьмите глобус, крутаните, пальцем тыкните в любое место, там — американские интересы и там точно их вмешательство. Я это знаю из разговоров практически со всеми руководителями государств. Просто они не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит", — добавил Путин.
Также он напомнил, что, по словам Коми, нет доказательств, что Россия вмешивалась в подсчет голосов на выборах в США. "Ну, слава богу, хоть это, уже хорошо", — сказал президент.
Россия готова предоставить убежище Коми, если его начнут преследовать в США в связи с передачей данных о разговорах с президентом США, заявил Путин.

Сирийский опыт

Россия намерена наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта в Сирии, заявил Путин. Но военная операция в Сирии принесла огромную пользу российскому оборонно-промышленному комплексу, сказал он.
Российский лидер заявил, что представители предприятий ОПК напрямую выезжали и выезжают на место применения этого оружия и вносят коррективы. "И это не просто доводка, а серьезная работа происходит", — добавил Путин.
Опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является абсолютно бесценным для российской армии, заявил президент. По его словам, российские Вооруженные силы даже "приобрели другое качество". "Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно", — добавил президент.
Россия намерена повысить боеспособность сирийской армии, сказал он. А российские военные в будущем будут дислоцироваться в Сирии только в Тартусе и Хмеймиме, но при необходимости будут поддерживать сирийскую армию, сообщил Путин.

"Не считаю их своими"

Проблема коррупции чиновников в России остается острой, но уже не в числе первых, и дело не в домашних арестах и посадках, а в неизбежности наказания, заявил Путин. "По поводу коррумпированных чиновников — проблема эта известна, считаю, что она является острой. Хотя анализ перечня вопросов, который сейчас поступает, показывает, что по сравнению с прошлыми мероприятиями подобного рода эта тема не находится в числе первых. Тем не менее я считаю, что это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах и даже не в посадках, а дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания — вот что самое главное", — сказал президент.
Главе государства задали вопрос, касаются ли сказанные им в прошлом слова "своих не сдаем" взяточников и коррупционеров. "Я не считаю их своими", — заявил президент.
Путин заявил, что готов к диалогу со всеми, кто стремится к улучшению жизни людей, а не использует трудности для самопиара. "Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не используют имеющиеся трудности, которых всегда и везде достаточно, для собственного политического пиара и собственной раскрутки. Для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только усугубляя их", — сказал Путин, отвечая на вопрос о готовности к диалогу с оппозицией.

Реновация без насилия

Спросили Путина и о программе реновации жилья в Москве. Президент России заявил, что к реализации этой программы не надо относиться формально, нельзя насильно втаскивать в нее москвичей. Говоря о своем отношении к ней, президент отметил важность того, как это будет делаться. "Потому что у нас есть известная поговорка: гладко было на бумаге — вы забыли про овраги". Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически в тех же местах, рядом буквально. Но мы знаем, как у нас на практике часто получается", — рассказал Путин.
"Конечно, все нельзя предусмотреть, нужно относиться к этому неформально. Вот о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег, но, как я чувствую, мэр Москвы настроен именно на такую работу, важно, чтобы он добился от своих подчиненных такого подхода", — заявил он.
Глава государства отметил, что есть дома, где большинство жителей не хотят участвовать в программе реновации. "Но не хотят, значит, заставлять насильно людей, втаскивать насильно в эту программу нельзя", — резюмировал президент.
Права граждан, участвующих в программе реновации в Москве, не должны быть нарушены, заявил Путин. Он сказал, что ему хотелось бы распространить московскую программу реновации на другие регионы России, однако это должно быть подкреплено реальными ресурсами. "Конечно, хотелось бы это сделать, но я уже говорил, что объем у нас аварийного жилья 2% от жилого фонда — это огромная, колоссальная проблема", — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Москва программу реновации делает из своего бюджета и будет тратить на нее ежегодно 100 миллиардов рублей. "И мы можем сказать регионам: мы согласны, делайте. Но они же не в состоянии это сделать, у них нет таких денег. Поэтому просто так сказать: мы за, делайте — это просто вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами, это нечестно по отношению к людям", — заявил Путин.
"Но делать это, конечно, нужно. Нужно думать над тем, как к этому подойти", — отметил он.
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений Новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских хрущевок — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая.

Наводим мосты

Строительство моста через Керченский пролив идет с опережением графика, сообщил Путин, подчеркнув, что нет сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Власти РФ обсуждают строительство моста на Сахалин, его стоимость может составить около 286 миллиардов рублей; рассматривается также вариант строительства тоннеля, сообщил Путин.

Пенсионный возраст

Возможность повышения пенсионного возраста надо обсуждать очень аккуратно, без суеты и спешки; пока решения по этому вопросу нет, заявил Путин. По его словам, некоторые эксперты полагают, что без повышения пенсионного возраста обойтись не удастся, ссылаясь на опыт соседних государств, в частности Украины и Белоруссии. "Это реальность, с которой мы сталкиваемся, которую мы должны иметь в виду. Но принимать такие решения нужно взвешенно, без всякой суеты и спешки", — сказал президент.
Путин заявил, что российские власти будут стараться улучшить жизнь населения. Власти уже, отметил он, проиндексировали социальные пенсии, была сделана единая выплата пенсионерам, ведется работа по повышению нижней планки МРОТ.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

Путин расскажет россиянам о войне, без Украины не обойдется - Марат Гельман

Автор: rendo от 16-06-2017, 07:59, посмотрело: 1 758

0 Источник: Апостроф
Интервью Марата Гельмана
(политтехнолог, бывший главный консультант СДПУ (о))

15 июня состоится "прямая линия" президента РФ Владимира Путина с жителями РФ. Накануне мероприятия в блиц-интервью с российским политтехнологом, галеристом и арт-менеджером МАРАТОМ ГЕЛЬМАНОМ "Апостроф" поговорил о том, каких заявлений стоит ожидать от главы Кремля, и о чем он промолчит.

- Испугался ли Путин протестов 12 июня, он будет о них говорить во время прямой линии? Кого Путин обвинит в организации протестов?

- Испуг и страх – это реакция нормального мозга, а Путин уже давно неадекватный человек, поэтому к нему это неприменимо. Он ничего не боится, он Господа Бога не боится. Он уже для себя примеряет тогу Юлия Цезаря или Александра Македонского. Он живет внутри исторической реконструкции, которой они заполнили города. Безусловно, они считают, что события 12 июня – это тревожные сигналы. Они сравнивают это с теми событиями, которые были в Украине, находят общее. Они понимают, что это нечто такое, что не они планируют и ими не управляется. Если ими не управляется – значит, управляется из-за рубежа.

В интересах власти постоянно акцентировать внимание на том, что было санкционированное место для митинга (проспект Сахарова), а Алексей Навальный призвал всех идти в другое место (Тверская улица), а это провокация.

На самом деле, понятно, что российские власти закрыли возможности для легальной политической борьбы, поэтому сейчас возможны только нелегальные способы. Все, что находится вне рамок закона - это то, что надо делать, поскольку находящееся внутри коридора, который власть выстраивала для оппозиции, уже бессмысленно.

Думаю, что один вопрос этим событиям будет посвящен, но, безусловно, это не будет главной темой.

- Что в таком случае, может стать главной темой?

- Есть несколько вещей, которые Путин должен сообщить народу. Одну из них он проговорил недавно: все вокруг нас против нас, мы ведем некоторую войну, а война – не время для демократии и для выборов.

Путин должен объяснить обществу, почему власть ужесточилась по отношению к оппозиции, почему власть не выполнила ни одного экономического обещания, почему власть постарается на максимально низких энергиях провести ближайшие президентские выборы.

Думаю, что основной темой будут сложные отношения России и Европы, Америки, участие в сирийском конфликте. Это тема, в которой Путину есть что сказать. У них есть четкая концепция о том, все против нас. Одни, как [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, считают, что есть генетическая русофобия, а другие считают, что есть какая-то меркантильность, когда Америка что-то выигрывает.

В целом, сообщение людям, что мы находимся в состоянии войны – главная тема ближайшей пресс-конференции.

- Может ли эта тема стать поводом для того, чтобы заявить о том, что Путин остается и идет на выборы? Или рано еще начинать кампанию?

- В его интересах, чтобы выборы начались как можно позже. Идеально для него – сегодня выборы объявили, а через неделю они произошли, чтобы никто ничего не понял. Наверное, с объявлением выборов они будут тянуть. Не думаю, что он скажет, что пойдет на выборы. Он скажет, я предполагаю, что сейчас такая ситуация – не до выборов, стране надо сплотиться, а выборы разводят людей по разным углам.

- Для кого Путин проводит эту прямую линию?

- Нужно понимать, что в России идет резкий поворот. Это длится уже 3 года. Сейчас, в связи с выборами Дональда Трампа и митингами 12 июня, им кажется, что пора завершать этот процесс.

Я бы этот процесс сформулировал так: раньше у нас была плохая демократия, суверенная демократия, демократия с элементами социализма. Была плохая демократия, мы могли следить за тем, что пресса несвобода или суды подконтрольны, но этот период закончился. И это надо народу объявить. Чтобы народ по инерции не требовал честных выборов и свободных СМИ. Но концепция другая - все закончилось, у нас теперь авторитарная власть. И эта власть вынужденная и возникла в связи с тем, что мы в кольце врага.

В Украине Янукович делал резкие повороты, а внутреннюю логику этих поворотов людям не объяснял – двигался в сторону Европы, а потом развернулся в другую сторону. Украинцы с этим не согласились, а получилось то, что получилось. Для Путина это был урок – если ты делаешь такие резкие повороты, то ты должен их объяснить.

Мне кажется, что те ужесточения, которые будут сейчас, они не против оппозиции, а против людей, которые все еще будут думать, что находятся в демократическом обществе.

- Возвращаясь к теме Украины, будет ли Путин говорить о ситуации и отношениях?

- Путин так давно и долго старался получить безвиз, а в результате безвиз получила Украина, что, наверное, это вопрос должен появиться хотя бы в таком контексте. Либо же в контексте новых санкций, которые принимаются в Америке.

В целом ответов на вопросы про Украину нет ни у Путина, ни у общества, ни у медиа. Я думаю, что Украины будет очень мало, но без этого нельзя. Украина – это зеркало для России. Даже если представить ситуацию, что все существующие между Украиной и Россией конфликты будут решены, а две страны будут двигаться своим путем: Украина – в сторону Европы, Россия – в сторону авторитарного государства, то Украина будет важна, потому что это зеркало, в которое смотрится российское общество.

Если вдруг окажется, что Украина, украинская экономика, украинское гражданское общество делают шаги вперед и обгоняют Россию, то это будет прямое указание на то, что российская власть некомпетентна.

- Последний вопрос. О чем промолчит Путин?

- Сейчас для Путина главная задача – разрушить эту пару Путин-Навальный. Сегодня очевидно, что усилиями власти, в основном, ну, и немножко усилиями самого Навального, он стал фигурой №2 в стране. Есть вершина, а на этой вершине Путин и Навальный. Собственно говоря, главная задача Путина сейчас – понизить Навального, попытаться сделать пару Навальный-Усманов или пару Путин-Зюганов. Главное – не упоминать Навального в качестве своего оппонента.

В августе 1999 года узнаваемость Путина составляла 2%, в декабре его популярность была около 60%, а в марте 2000 года его выбрали президентом. Есть и обратная ситуация – самый молодой вице-премьер Борис Немцов был самым популярным молодым политиком, имел 40%, а через три месяца его популярность составляла 5%.

Путин понимает, что его популярность и его электорат – очень зыбкое, хотя и очень большое число, но оно может очень быстро превратиться в очень малое. Ему не надо делать сильных движений и выращивать оппонента Навального. Если перед гражданами начнут сравнивать Путина и Навального, то получится картинка: Путин лучше Гитлера. Да, он лучше Гитлера, но Навальный лучше Путина. Люди могут дискутировать по поводу того, хорош Навальный или плох, но, если сравнивать его с Путиным, то он однозначно лучше по всем параметрам.

У власти пока есть силовое преимущество – по всем параметрам Путин сильнее. Но важно, что у общества есть не только стратегия давления на власть, которую сейчас предъявляет Навальный, но еще и стратегия Петра Павленского (российский художник-акционист, известен акциями политической направленности, - "Апостроф") – показать силу слабого. Общество само с собой делает такое, что власть не страшна. Павленского нельзя запугать, у него нечего забрать, его нельзя избить – он сам себе такие увечья наносит, что ему хуже не сделают. Павленского нельзя запугать тюрьмой: его сажают, а он требует более жестокую статью. Такая стратегия, когда сила власти работает против самой власти.

Думаю, что закончился период понимания, что это будет бесконечно. В Советском Союзе долгое время был такой период, что ты мог говорить на кухне, в лаборатории все, что угодно, но ты понимал, что советская власть навсегда. Но потом вдруг понял, что возможны подвижки – 1984-1986 годы. Такое ощущение, что время абсолютного пессимизма, основанного на том, что ничего нельзя изменить, закончилось. Что будет дальше, мы не знаем.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

Куба-США: Новый раунд переговоров о миграционном вопросе

Автор: Alex2014 от 11-09-2016, 12:42, посмотрело: 4 441

0 Куба-США: Новый раунд переговоров о миграционном вопросеГАВАНА, Куба, 7 сентября состоялся в Гаване новый технический форум по вопросам незаконного оборота мигрантов и миграционного мошенничества между американскими и кубинскими властями в целях стимулирования двустороннего сотрудничества в этой области.

Кубинские представители выразили обеспокоенность в связи с политикой США «сухих - мокрых ног», и Закон об урегулировании статуса кубинских иммигрантов, а также так называемой программы «пароль», которая стимулирует дезертирство кубинских врачей, сотрудничающих в разных странах в интернационалистских миссиях.

Данные политики устанавливают льготный режим для кубинских граждан и поощряют нелегальную миграцию в США, напрямую с Кубы или из третьих стран. Кроме того, стимулируют трафик людей и миграционное мошенничество.

По мнению МИД Кубы, форум проходил в почтительной и профессиональной атмосфере, обе стороны сошлись во мнении, что встреча была полезной и сказали, что они будут продолжать проводить переговоры по этому вопросу.

Категория: Экономика / Разведочная експедиция

 

Куба осуждает блокаду США и говорит, что она ещё в силе

Автор: Alex2014 от 11-09-2016, 12:33, посмотрело: 1 923

0 Куба осуждает блокаду США и говорит, что она ещё в силеГАВАНА, Куба, 9 сентября -- Министр иностранных дел Кубы заявил, что экономическая, финансовая и торговая блокада США до сих пор в силе и продолжает наносить ущерб острову, который потерял около 4,68 миллиарда долларов только в прошлом году.

На пресс-конференции посвящённой докладу, который Куба представит в Организации Объединенных Наций, Бруно Родригес подчеркнул, что экономическая блокада длится уже более полувека и оказывает негативное влияние на благосостояние кубинских семей и социально-экономическое развитие страны.

Глава кубинской дипломатии отметил, что основные потери были в экспорте товаров и услуг, из-за завышения цен на продукты, которые необходимо покупать в третьих странах и в отдалённых от острова рынках, а также невозможность использования долларов США в своих финансовых сделках.

Куба представит свою резолюцию 70/5 под названием: Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Соединенных Штатов 26 октября во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Несмотря на скромные прогрессы отношений между Кубой и США, вред, который наносит блокада кубинскому народу, заставляет Кубу представить ещё раз эту резолюцию, сказал министр.

Напомним, что с 1991 г. Куба ежегодно представляет данную резолюцию в рамках ООН. Во время последнего голосования, лишь две страны проголосовали против неё. Абсолютное большинство государств поддержало Кубу.

informebloqueo2016_ruso.pdf [589,34 Kb] (cкачиваний: 9)

Категория: Экономика / Разведочная експедиция